Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for
JS komponenter A/S

1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra JS komponenter A/S, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Priser
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.

3. Betaling
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 20 dage. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling på grund af modkrav, som JS komponenter A/S har anerkendt.

Betaler køber senere end aftalt, er JS komponenter A/S berettiget til at oppebære morarenter fra forfaldsdagen, og morarenten er aftalt til 11,75% pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo.

Såfremt det er påkrævet for JS komponenter A/S at udsende rykkerskrivelser, vil disse blive tilskrevet et rykkergebyr på kr. 100,00 med tillæg af moms pr. rykker.

Købers delvise indbetalinger afskrives først på tilskrevne renter og omkostninger og derefter på hovedstolen.

4. Ejendomsforbehold
JS komponenter A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil fuld skadesløs betaling har fundet sted.

5. Levering
Levering sker ab lager JS komponenter A/S's adresse. Leveringsomkostningerne, porto og emballage, betalingsgebyrer og betalingskortgebyrer tillægges alle leverancer fra JS komponenter A/S, med mindre andet er aftalt mellem parterne.

6. Bestilling
Aftale mellem køber og JS komponenter A/S anses først for indgået, når JS komponenter A/S har fremsendt ordrebekræftelse. En købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal foreligge skriftligt og være JS komponenter A/S i hænde senest dagen efter, at ordrebekræftelsen modtages af køber.

7. Leveringstider
Leveringstider er, med mindre andet er aftalt, vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor JS komponenter A/S er kommet i besiddelse af samtlige oplysninger, til brug for JS komponenter A/S's opfyldelse af leverancen.

Der ydes ikke køber erstatning for leveringsforsinkelser og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af den grund.

8. Bestillinger
Varer leveret af JS komponenter A/S tages som udgangspunkt ikke retur. Såfremt der foreligger en forudgående skriftligt aftale, kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordrer på lagervarer eller returnering i uåbnet original emballage.

Såfremt der sker annullering af ordre, eller såfremt JS komponenter A/S vælger at modtage varer retur, beregner JS komponenter A/S sig et gebyr på 10% af fakturabeløbet excl. moms for de annullerede/returnerede varer.

Ordre på bestillingsvarer kan ikke annulleres og sådanne varer tages aldrig retur.

9. Informationer
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger, brochurer og i øvrigt andet salgsmateriale og der kan ikke gøres krav gældende mod JS komponenter A/S, i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer.

10. Immaterielle rettigheder
Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres rettigheder af immateriel karakter, og købers handlinger i strid med disse rettigheder er JS komponenter A/S uden ansvar for.

11. Reklamation
Ved modtagelsen af enhver form for leverance fra JS komponenter A/S er køber forpligtet til, uden ugrundet ophold og senest indenfor de første 10 hverdage, at undersøge denne.

Reklamationer efter dette tidspunkt og reklamationer som følge af forhold, der kunne være konstateret inden 10 hverdage, kan ikke fremsættes.

Købelovens regler for reklamationsfrist mellem erhvervsdrivende gælder i øvrigt i enhver henseende.

12. Mangler
Eftersom JS komponenter A/S hovedsageligt videreforhandler produkter leveret af producenter og underleverandører, kan JS komponenter A/S aldrig overfor køber blive erstatningsansvarlig, for påståede mangler ved produkterne.

I tilfælde af købers rettidige mangelsindsigelse med samtidig oplysning om, hvori manglen består som samtidig accepteres af JS komponenter A/S, foretager JS komponenter A/S alene omlevering, under den forudsætning at kunden tilbageleverer det købte i original uåbnet emballage og i øvrigt i samme stand som ved leveringen eller yder et mindre afslag i købesummen på maksimalt 15%.

Der leveres som udgangspunkt ikke varer på prøve, uden at der er indgået særlig skriftlig aftale herom.

13. Ansvarsbegrænsning
Et erstatningsansvar overfor JS komponenter A/S kan aldrig overstige fakturabeløbet, for den solgte genstand, hvoraf erstatningskravet udspringer. JS komponenter A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab og JS komponenter A/S er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning, ombytning eller forsøg herpå.

Udover ovenstående er JS komponenter A/S ansvarsfri, såfremt følgende nedennævnte forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld:

1. Arbejdskonflikt eller anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, herunder brand, krig, mobilisering eller lignende,
2. beslaglæggelse,
3. valutarestriktioner,
4. oprør og uroligheder,
5. mangel på transportmiddel,
6. almindelig vareknaphed,
7. restriktioner af drivkraft samt
8. mangler eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort JS komponenter A/S's opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden købsaftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed for JS komponenter A/S, såfremt den pågældende omstændigheds indflydelse på aftalens opfyldelse, ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

14. Produktansvar
JS komponenter A/S er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lovens regler herom.

For tingskade er JS komponenter A/S alene ansvarlig, såfremt det kan påvises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af JS komponenter A/S, eller andre som er underlagt JS komponenter A/S's ledelse.

Ansvaret for erhvervstingsskade er begrænset til maksimalt kr. 5.000.000,00. JS komponenter A/S kan aldrig blive gjort ansvarlig for driftstab, avancetab eller anden form for indirekte tab. I det omfang JS komponenter A/S overfor 3. mand måtte blive pålagt produktansvar, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælger i det foregående har begrænset sit ansvar.

15. Transport af rettigheder og pligter
JS komponenter A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold aftalen til 3. mand.

16. Tvister og værneting
Enhver tvist mellem JS komponenter A/S og køber skal afgøres efter dansk ret, med Retten i Roskilde eller Sø- og Handelsretten som værneting, uanset om sagen anlægges af JS komponenter A/S eller af køber.